SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED
Stock Code / 股票編號 : 0444
Nominal / 股價 : HKD 0.067

Last Updated / 更新於 : 03/07/2020 17:58 ( 15 minutes delay quotation / 上述報價為15分鐘前之報價 )
Company Profile
Chairman 
Chu Yuet Wah
Business Nature 
Jewellery & Watches
Board Members 
Chairman:Chu Yuet Wah
Deputy Chairman & Chief Executive Officer:Zhang Xiaoliang
Executive Director:Chu Chun Ho Kingston, Yang Guangqiang, An Mu Zong
Independent Non-executive Director:Lo Miu Sheung Betty, Yu Zhenxin, Zong Hao, Chiu Sin Nang Kenny
Internet Address 
www.sincerewatch.com.hk
Major Shareholders 
Shareholders Current Holding % Held Date Previous Holding % Held Date
Wang Fang 1,294,370,000 21.42 2018/04/30 1,294,370,000 25.98 2018/02/13
Asia Gate Holdings Co., Ltd. 1,061,950,000 17.57 2019/05/29
Chu Yuet Wah 590,920,000 9.77 2018/04/30 590,920,000 11.86 2018/02/13
Bai Ning 550,960,000 9.12 2018/04/30 550,960,000 11.06 2018/02/13